عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14944
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/5
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/30
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/20

تصويب نامه در خصوص ‌ايجاد و تأسيس بخش انزاب

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.2.30 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.5904 مورخ 1374.7.2 وزارت كشور و در اجراي ماده 6) و به استناد ماده 13) قانون‌تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودندـ
‌بخش انزاب به مركزيت شهر تسوج، شامل دهستانهايـ گوني غربي و جهرگان مطابق نقشه 1.250000 پيوست در تابعيت شهرستان شبستر ايجاد و تأسيس‌شود.