عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14939
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/30
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/20

تصويب نامه در خصوص تعيين نماينده نماينده ويژه رئيس جمهور براي جابجايي اعتبارات سال 1375 طرحهاي عمراني

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.20 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب‌نمودـ
‌آقاي حميد ميرزاده ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه ـ به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در موارد زير تعيين مي‌شودـ
1 ـ انجام جابجايي اعتبارات سال 1375 طرح‌هاي عمراني موضوع بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1375 كل كشور.
2 ـ تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژه‌هايي از طرح‌هاي عمراني ملي مندرج در پيوست شماره (1) قانون مذكور موضوع بند (ب) تبصره (24) قانون ياد شده.
3 ـ توزيع اعتبار رديف 503224 "‌افزايش ضريب حقوق" بين دستگاه‌هاي اجرايي.
‌تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص موارد ياد شده اتخاذ مي‌شود در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران بوده و لازم‌الاجرا‌مي‌باشد و با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخل هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح