عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14936
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/27
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون سياسي و دفاعي در تاریخ 1374/11/11
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/9

تصويب نامه درمورد تبديل شهرك مس سرچشمه به شهر

اکثريت وزراي عضو کميسيون سياسي،دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 1374/11/11 با توجه به اختيار تفويضي هيئت وزيران موضوع تضويبنامه شماره 93808/ت907 مورخ 1368/10/24 )بنابه پيشنهاد شماره 34/1915/1/39 مورخ 1374/10/20 وزارت کشور وبه استناد ماده 13 قانون تعاريف ووضوابط تقسيمات کشوريـ مصوب 1362ـ ودراجراي ماده 4 قانون يادشده و تبصره هاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
شهرک مس سرچشمه از توابع شهرستان رفسنجان دراستان کرمان به عنوان شهرمس سرچشمه شناخته ميشود ودرمحل يادشده شهرداري تاسيس شود.