عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14936
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/27
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون سياسي و دفاعي در تاریخ 1374/11/11
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/3/9

تصويب نامه درخصوص تبديل روستاي محمدآباد به شهر

اکثريت وزراي عضو کميسون سياسي ،دفاعي هيئت دولت درجلسه مورخ 1374/11/11 با توجه به اختيار تفويضي هيئت وزيران موضوع تصويبنامه شماره 93808/ت907 مورخ 1368/10/24)بنا به پيشنهاد شماره 10003/42/4/1 مورخ 1374/9/1 وزارت کشور وبه استناد ماده3 1 قانون تعاريف وضوابط تقسيمات کشوري ـ مصوب 1362ـ و دراجراي تبصره 5) الحاقي به ماده 4 قانون مذکور تصويب نمدوند:
روستاي محمدآباد مرکز دهستان محمدآباد بخش مرکزي تابع شهرستان کرج دراستان تهران به شهر تبديل شده وبه عنوان محمدشهر شناخته شود.


روابــــط صریـــــــــح