عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14935
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/26
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/9

‌اصلاح ماده ( 2) آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.9 بنا به پيشنهاد شماره .100.1111ك مورخ 1374.3.9 كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده 27)‌قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372 تصويب نمودـ
‌كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران از متن ماده 2) آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .26222ت 304ه مورخ1373.8.2 حذف و به دستگاه‌هاي موضوع تبصره 1) ماده ياد شده اضافه مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح