عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14926
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/13
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/2/25
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/2/9

قانون اجازه تغيير درصدهاي حقوق گمركي بر اساس برخي از موافقت‌نامه‌هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي