عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14923
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/9
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور][وزارت راه و ترابري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/26

اصلاحيه ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.26 بنا به پيشنهاد شماره .2819‌د1. مورخ 1374.6.7 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده(12)‌قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودـ در سطر دوم ماده(3) ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان سازمان بنادر و‌كشتيراني جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب‌نامه شماره .17866ت 152 ه مورخ 1372.5.23 ـ عبارت "‌حداكثر 120 درصد" به عبارت "‌حداكثر 150‌درصد" تغيير مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه