عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14920
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/3
  • دستگاه مجری:[وزارتخانه هاي صنايع،بازرگاني،كشاورزي،دادگستري]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/2/27

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در خصوص تغيير پنبه و تلويزيون از كالاهاي گروه دوم مشمول طرح به گروه سوم

‌پير مصوبه شماره 1566 مورخ 75.2.27 موضوع تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، با توجه به اينكه پنبه و تلويزيون نيز‌از ليست كالاهاي گروه دوم مشمول طرح به گروه سوم تغيير يافته ولي در مصوبه چاپ نشده است، بدين وسيله به ليست مصوبه مذكور اضافه مي‌گردد.