عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14911
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/24
  • دستگاه مجری:[وزارت معادن و فلزات ]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/9

تصويب نامه راجع به تعيين رييس هيأت مديره شركت ملي صنايع مس ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.2.9 بنا پيشنهاد شماره 100.923 مورخ 1375.2.3 وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده 7) قانون "‌تشكيل شركت‌ملي صنايع مسن ايران" ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمودـ
‌آقاي مصطفي امين ميرزا محمدي به عنوان رييس هيأت مديره شركت ملي صنايع مس ايران، منصوب مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح