عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14911
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/24
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه][وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/2/9

تصويب نامه درخصوص ورود به كشور وخروج ا زآن از طريق فرودگاه شهرستان لامرد

هيئت وزيران درجلسه مورخ 1375/2/9 بنا به پيشنهاد شماره 8939/43/4/1 مورخ 1374/8/27 وزارت کشور وبه استناد ماده 4)قانون گذرنامه –مصوب 1351 –تصويب نمود:
فرودگاه شهرستان لامرد به عنوان مرز هوايي شناخته ميشود و ورود به کشور وخروج ا زآن طريق مرز يادشده باگذرنامه معتبر مجاز است.


روابــــط صریـــــــــح