عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14898
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/6
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/1/22

تصويب نامه در خصوص حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و‌آماده به خدمت

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.22 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد مفاد ماده(8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و‌حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب 1358.2.4 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ـ و تبصره ماده(22) قانون نظام‌هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودـ
‌رقم حداقل حقوق مندرج در ماده (2) لايحه قانوني ياد شده از تاريخ 1375.1.1 يكصد و هشتاد و پنج هزار 185.000) ريال تعيين مي‌شود.
‌تبصره 1 ـ كمك هزينه عايله‌مندي و اولاد موضوع ماده(9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت علاوه بر رقم حداقل ياد شده پرداخت مي‌شود.
‌تبصره 2 ـ مفاد اين تصويب‌نامه علاوه بر دستگاه‌ها مشمول لايحه قانوني ياد شده، در مورد مؤسسات دولتي مذكور در ماده(12) قانون نظام هماهنگ پرداخت‌كاركنان دولت نيز لازم‌الاجرا است.


روابــــط صریـــــــــح