عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14898
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/6
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/1/26

تصويب نامه راجع به ‌تشكيل شوراي هماهنگي پروژه شهرهاي سالم كشور

‌هيأت وزيران در جلسه 1375.1.26 بنا به پيشنهاد شماره 6673 مورخ 1373.7.27 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و‌هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح