عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14895
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/3
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][سازمان امور اداري و استخدامي كشور][وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران][سازمان تامين اجتماعي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/1/19

تصويب نامه راجع به ‌افزايش حقوق بازنشستگي تأمين اجتماعي ‌و نيروهاي مسلح

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.19 به استناد ماده 96) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354 و قسمت اخير تبصره(4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ‌پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ و ماده (188) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ مصوب 1370 ـ و ماده(170) قانون ارتش‌جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1366 ـ و ماده(181) قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1374 ـ تصويب نمود:
‌با توجه به افزايش ضريب ريالي حقوق از (120) ريال به (140) ريال، ازتاريخ 1375.1.1 حقوق بازنشستگي و وظفه كليه بازنشستگان و مستمري‌بگيران‌مشمول قانون استخدام كشوري، قانون تأمين اجتماعي و قوانين نيروهاي مسلح كه تا پايان سال 1374 برقرار شده است، 16.6% افزايش مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح