عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14895
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/2/3
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت صنايع]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/1/22

تصويب نامه راجع به اصلاح جدول تعرفه گمركي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375/1/22 بنا بهپيشنهاد شماره 102250مورخ 1374/4/5 وزارت صنايع و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و وارداتـ مصوب 1372 – تصويب نمود :
بند2 ندرجات ذيل يادداشت فصل 41 جدول تعرفه گمرکي به شرح زير اصلاح ميشود:
«2ـ صدور کالاهاي اين فصل موکول به موافقت وزارت بازرگاني و وزارت صنايع است.»


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه