عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14891
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/1/29
  • تعداد مواد:16
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت مسكن و شهرسازي][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/1/15

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره (39) قانون بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.15 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و در اجراي تبصره 39) قانون بودجه سال1375 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند با جلب سرمايه‌گذاري مردم از طريق انتشار اوراق مشاركت، [...ادامه]

‌ماده 2 ـ وزارت مسكن و شهرسازي با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌هاي بهره‌برداري، براي [...ادامه]

‌ماده 3 ـ وزارت مسكن و شهرسازي، برنامه زمان‌بندي شده احداث بيمارستانها و دانشگاه‌ها در شهرها را [...ادامه]

‌ماده 4 ـ با توجه به برنامه زمان‌بندي و اعتبار مورد نياز از محل اوراق مشاركت در [...ادامه]

‌ماده 5 ـ حداقل سهم‌الشركه وزارت مسكن و شهرسازي در هر طرح اعم از آورده‌هاي نقدي و [...ادامه]

‌ماده 6 ـ بانك كارگزار اوراق مشاركت با توافق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت مسكن [...ادامه]

‌ماده 7 ـ اوراق مشاركت به ميزان مورد نياز در مبالغ معين و سررسيد متفاوت و متناسب [...ادامه]

‌ماده 8 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت را با [...ادامه]

‌ماده 9 ـ وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند مطالبات شركتهاي ساختماني و تأسيساتي طرف قرارداد خود را [...ادامه]

‌ماده 10 ـ وزارت مسكن و شهرسازي اقدامات احتياطي را به منظور حفظ داراييهاي طرح و جلوگيري [...ادامه]

‌ماده 11 ـ سود علي‌الحساب در مقاطع شش ماهه به دارندگان اوراق مشاركت پرداخت مي‌شود و تسويه [...ادامه]

‌ماده 12 ـ بازپرداخت اصل و ود متعلقه به اوراث مشاركت بعد از سررسيد، مشمول مرور زمان [...ادامه]

‌ماده 13 ـ دولت، بازپرداخت سال و پرداخت سود متعلقه اوراث مشاركت را در سررسيد، تعهد و [...ادامه]

‌ماده 14 ـ سازمان برنامه و بودجه مكلف است اعتبار مورد نياز را در بودجه سالانه بر [...ادامه]

‌ماده 15 ـ وزارت مسكن و شهرسازي پس از اتمام عمليات اجرايي طرح ‌ساختماني و تأسيساتي) [...ادامه]

‌ماده 16 ـ سود علي‌الحساب و قطعي متعلق به اوراث مشاركت موضوع اين ماده در سال 1375 [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه