عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14888
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/1/26
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/1/15

تصويب نامه در خصوص نحوه مصرف وصولي ها از محل حق‌التوليه و اماكن مذهبي در سال 1375

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.1.15 بنا به پيشنهاد شماره 1.23035.120.10625 مورخ 1374.12.20 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (12)‌قانون "‌تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه" مصوب 1363 ـ و تبصره ماده (34)آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور تصويب نمود:
‌سازمان اوقاف و امور خيريه كه در اين تصويب‌نامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود مجاز است مبلغ چهار ميليارد و هفتصد ميليون 4.700.000.000) ريال‌وجوهي را كه از محل هداياي مستقل، حق‌التوليه، حق‌النظاره و اداره امور اماكن مذهبي دريافت مي‌دارد در سال 1375 به شرح زير رأساً هزينه نمايدـ
الف: درآمد
1 ـ پيش بيني مانده وصولي حق‌التوليه در حساب 21) خزانه در پايان سال 1374 مبلغ 10.000.000 ريال.
2 ـ پيش‌بيني مانده وصولي حق‌النظاره در حساب 23) خزانه در پايان سال 1374 مبلغ 6.000.000 ريال.
3 ـ پيش‌بيني مانده وصولي وجوه حاصل، از بابت اداره امور اماكن مذهبي در حساب 25) خزانه در پايان سال 1374 مبلغ 10.000.000 ريال.
4 ـ پيش‌بيني مانده وصولي وجوه حق‌التوليه و حق‌النظاره و اداره امور اماكن مذهبي تفكيك نشده) در حساب 91062) بانك ملي شعبه دولتي در پايان سال 1374 مبلغ 50.000.000 ريال.
5 ـ برآورد برگشتي از اعتبارات حواله شده به واحدهاي استاني و شهرستاني مبلغ 4.000.000 ريال.
6 ـ پيش‌بيني وصولي حق‌التويه در سال 1375 مبلغ 1.970.000.000 ريال.
7 ـ پيش‌بيني وصولي حق‌النظاره در سال 1375 مبلغ 700.000.000 ريال.
8 ـ پيش‌بيني وصولي وجوه حاصل، از بابت اداره امور اماكن مذهبي در سال 1375 از نذورات مطلقه مبلغ 1.950.000.000 ريال.
9 ـ پيش‌بيني وصولي هداياي مستقل در سال 1375 جمع چهارميليارد و هفتصد ميليون ريال) مبلغ 4.700.000.000ريال.
ب: هزينه
1 ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي مبلغ 1.100.000.000 ريال.
2 ـ حفظ عين و منافع و احياي موقوفات مبلغ 3.280.000.000 ريال.
3 ـ حق‌الزحمه يا پاداش هياتهاي امناي اماكن مذهبي اسلامي مبلغ 220.000.000 ريال.
4 ـ حق‌الزحمه هيات امنا و حق‌النظاره نظار موقوفات مبلغ 100.000.000 ريال.
جمع چهار ميليارد و هفتصد ميليون ريال) مبلغ 4.700.000.000 ريال.
‌تبصره 1 ـ چنانچه ميزان وصولي درآمد بيش از درآمد پيش‌بيني شده در قسمت ‌الف) اين تصويب‌نامه باشد ، سازمان مي‌تواند متمم بودجه را تنظيم و پس از‌تصويب هيأت دولت به اجرا گذارد.
‌تبصره 2 ـ تبليغ و نشر معارف اسلامي ‌موضوع بند "1" قسمت "ب" اين تصويب‌نامه) شامل فعاليتهايي است كه در جهت كمك به ترويج و تعظيم شعائر‌اسلامي و آموزش قرآن مجيد انجام مي‌شود مانند چاپ و اهداي قرآن كريم و كتب و نشريات ديگر، تشكيل كلاسهاي آموزش و برگزاري مسابقات حفظ و قرائت‌قرآن مجيد، انتخاب و اعزام قاريان و داوران به مسابقات، تجهيز كتابخانه، اهداي جوايز نقدي و غير نقدي، اعزام مبلغ مذهبي به مناطق محروم كشور و تكميل‌چاپخانه بزرگ قرآن كريم در شهرستان قم و غيره.
‌تبصره 3 ـ حفظ عين و منافع و احياي موقوفات ‌موضوع بند "2" قسمت "ب" اين تصويب‌نامه) شامل كمك به پرداخت وجوه لازم جهت انجام امور ثبتي،‌قضايي، عمران و تعمير و احياي رقبات موقوفات به ويژه اجراي ماده واحده قانون "‌ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه" و غيره با رعايت صرفه و‌صلاح موقوفات، همچنين تهيه وسايل و امكانات و ساختمان براي استقرار ادارات اوقاف و امور خيريه در استانها و شهرستانها و مركز و پرداخت اجرت مزاياي‌كاركنان غير رسمي ‌موضوع قسمت آخر تبصره 3) تصويب‌نامه شماره .71976ت 496 مورخ 1366.6.25 مربوط به بودجه سال 1366 سازمان) و حق بيمه‌مي‌باشد.
‌تبصره 4 ـ سازمان مي‌تواند از محل اعتبار رديفهاي 3) و 4) قسمت "ب" اين تصويب‌نامه به ترتيب زيرـ
‌الفـ از محل اعتبار رديف 3) حق‌الزحمه يا پاداش مقرر امين و هر يك از اعضاي هيأت امناي اماكن مذهبي اسلامي را با رعايت ماده 8) آيين‌نامه اجرايي ماده 5) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و ساير مقررات مربوط پرداخت نمايد.
پـ از محل اعتبار رديف 4) حق‌الزحمه هيأت امناء و حق‌النظاره نظارت موقوفات را با توجه به مفاد ماده 33) آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات‌سازمان اوقاف و امور خيريه و تبصره 2) آن و ماده 19) آيين‌نامه اجرايي ماده 5) قانون مذكور، حسب مورد پرداخت نمايد.
‌تبصره 5 ـ فعاليتهاي پيش‌بيني شده در تبصره‌هاي 2)، 3) و 4) اين تصويب‌نامه با توجه به ضرورت و اولويت در حدود اعتبار مصوب انجام خواهد شد.‌تشخيص ضرورت و اولويت هزينه‌هاي موضوع تبصره‌هاي فوق با سرپرست سازمان يا مقام مجاز از طرف وي خواهد بود.
‌تبصره 6 ـ تعهدات دوره مالي سال قبل در ارتباط با مفاد تبصره‌هاي 2)، 3) و 4) اين تصويب‌نامه با موافقت سرپرست سازمان يا مقام مجاز از طرف وي قابل‌پرداخت مي‌باشد.
‌تبصره 7 ـ مانده درآمد سازمان در پايان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.
‌تبصره 8 ـ سال مالي سازمان از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح