عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/20

تعيين و تخصيص مبلغ 50 ميليون ريال جهت كمك به آسايشگاه جذاميان باباباغي تبريز به سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان‌استان آذربايجان شرقي

1371.10.20 ـ .39639ت486ه ـ 1371.10.26 ـ 310
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.20 بنا به پيشنهاد شماره 10616 مورخ 1371.9.14 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شماره 14093ـ 33 مورخ 1371.10.12 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور به منظور كمك به‌آسايشگاه جذاميان باباباغي تبريز، در اختيار سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان آذربايجان شرقي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و‌بودجه استان ياد شده هزينه شود.