عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ معاون اول رئيس جمهور در تاریخ 1371

كسر مبلغ 140 ميليون ريال از محل اعتبار پروژه رديف 1.1 ابلاغيه راجع به تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 4420 ميليون ريال‌جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)

1371.10.20 ـ 39879 ـ 1371.10.20 ـ 307
‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512 ت ه مورخ 69.6.22، به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ‌مي‌گردد:
‌مبلغ 140 ميليون ريال از محل اعتبار پروژه رديف 101 فصل كشاورزي و منابع طبيعي ابلاغيه شماره 6970 مورخ 71.3.31، با عنوان "‌نصب 25 دستگاه‌موتور پمپ و كانالهاي مربوطه براي 1500 هكتار" كسر مي‌گردد و اعتبار مذكور در اختيار دستگاه مجري پروژه بازسازي مندرج در جدول ضميمه قرار مي‌گيرد تا‌بعد از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، جهت انجام پروژه بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
‌ضمناً طبق مفاد بندهاي الف و ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1371 كل كشور اعتبار موافقت‌نامه طرح عمراني مندرج در جدول پيوست با پيشنهاد بالاترين‌مقام اجرايي ذيربط (‌دستگاه اجرايي در جدول پيوست مشخص شده است) و موافقت سازمان برنامه و بودجه تا 25% قابل افزايش مي‌باشد.