عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/16

اجازه ادامه فعاليت نمايندگي ثابت جمهوري اسلامي ايران در يونسكو

1371.10.16 ـ .50705ت484ه ـ 1371.10.21 ـ 305
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.16 بنا به پيشنهاد 2722 ـ 500.1 مورخ 1371.10.8 وزارت امور خارجه، به استناد بند "ي" تبصره (2) قانون بودجه‌سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌ادامه فعاليت نمايندگي ثابت جمهوري اسلامي ايران در يونسكو (‌كميسيون ملي يونسكو) مجاز است.