عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/16

‌اجازه برگزاري اجلاس جهاني مشورتي صنايع پايين دستي پتروشيمي توسط وزارت صنايع با همكاري سازمان يونيدو و شركت‌سهامي عام نفت بهران در تهران

1371.10.16 ـ .50707ت482ه ـ 1371.10.21 ـ 304
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.16 بنا به پيشنهاد 1014373 مورخ 1371.10.10 وزارت صنايع، به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال‌نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌برگزاري "‌اجلاس جهاني مشورتي صنايع پايين دستي پتروشيمي" توسط وزارت صنايع با همكاري سازمان يونيدو و شركت سهامي عام نفت بهران، در آبان ماه‌سال 1372 از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ساير منابع وزارتخانه‌هاي صنايع و نفت و شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان صنايع ملي ايران، بنياد‌مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و شركت سهامي عام نفت بهران، در تهران مجاز است.