عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/10/19
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/9

اجازه اعاده به خدمت فرد بازنشسته موضوع نامه وزارت آموزش و پرورش

1371.10.09 ـ .27077ت56ك ـ 1371.10.22 ـ 294
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.10.9 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد "‌قانون راجع به اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت" ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمودند:
‌اعاده به خدمت فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 770.15149.6 مورخ 1371.8.24 وزارت آموزش و پرورش، با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي‌باشد.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح