عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/6

‌محول نمودن تصويب آيين‌نامه موضوع قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 1371.3.26 به كميسيون صنعت و امور زيربنايي‌هيأت دولت

1371.10.06 ـ .50052ت472ه ـ 1371.10.12 ـ 269
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.10.6، به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
‌تصويب آيين‌نامه‌هاي موضوع قانون نظام مهندسي ساختمان ـ مصوب 1371.3.26 ـ به كميسيون صنعت و امور زيربنايي هيأت دولت محول مي‌شود.
‌ملاك تصويب اين آيين‌نامه‌ها موافقت اكثريت وزيران عضو كميسيون ياد شده است و مصوبات مزبور در صورت تأييد رييس جمهور قابل صدور خواهد بود.