عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ معاون اول رئيس جمهور در تاریخ 1371

‌كسر مبالغي از اعتبار پروژه‌هاي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده استان ايلام و قراردادن آن در اختيار دستگاه‌هاي مجري‌پروژه‌هاي بازسازي مندرج در جداول ضميمه (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)

1371.10.05 ـ 38988 ـ 1371.10.09 ـ 255
‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و به استناد تصويب‌نامه شماره 231.71512 ت ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
‌مبلغ 3.500 ميليون ريال از اعتبار پروژه "‌بازسازي و نوسازي اماكن مسكوني و تجاري شهري و روستايي مناطق جنگزده استان ايلام" از فصل تأمين خسارتهاي‌مردمي ابلاغيه 64563 مورخ 70.12.25، كسر مي‌گردد و اعتبار مذكور در اختيار دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي مندرج در جداول ضميمه قرار مي‌گيرد‌تا بعد از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
‌ضمناً طبق مفاد بندهاي الف و ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1371 كل كشور اعتبارات موافقت‌نامه طرح‌هاي عمراني مندرج در جداول پيوست با پيشنهاد‌بالاترين مقام اجرايي ذيربط (‌دستگاه اجرايي در جداول پيوست مشخص شده است) و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان حداكثر تا 25% قابل افزايش‌مي‌باشد.