عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13950
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/11/4
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/10/13
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/10/6

قانون اصلاح تبصره‌هاي 2، 3 و 4 ذيل ماده واحده قانون شمول خدمت نيروي انساني، درماني و بهداشتي مصوب1358.9.24 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي به فارغ‌التحصيلان رشته دامپزشكي و الحاق يك تبصره به آن


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه