عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13946
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/10/28
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/10/9

تصويبنامه در مورد اصلاح ضوابط اجرايي بودجه سال 1365 و اصلاحات بعدي آن

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/10/9 با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي – موضوع نامه شماره 586 ه/ب مورخ 1371/9/9 تصويب نمود:
بند (18) الحاقي به ضوابط اجرايي بودجه، موضوع قسمت دوم تصويبنامه شماره 3465/ت 35 ه مورخ 1371/12/13 ، لغو مي شود و شماره بند (19) به (18) تغيير مي يابد .