عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/29

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه كاميون كشنده ماك به وزارت صنايع سنگين

1371.09.29 ـ .29550ت454ه ـ 1371.10.05 ـ 246
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.29، بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1371 كل كشور
‌تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص يك دستگاه كاميون كشنده ماك ـ موضوع نامه شماره 47760 مورخ 1371.9.25 وزارت صنايع سنگين ـ با رعايت مقررات مربوط، مجاز‌است.