عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ معاون اول رئيس جمهور در تاریخ 1371/1/1

اجازه ورود و ترخيص 4 دستگاه كاميون سنگين دام تراك به وزارت صنايع سنگين

1371.09.29 ـ .29547ت450ه ـ 1371.10.05 ـ 245
‌واردات و صادرات
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.29، بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1371 كل كشور
‌تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص چهار دستگاه كاميون سنگين ـ دام تراك ـ موضوع نامه شماره 44328 مورخ 371.9.22 وزارت صنايع سنگين ـ با رعايت مقررات مربوط،‌مجاز است.