عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/22

اجازه ورود و ترخيص كالاهاي اهدايي به سازمان حفاظت محيط زيست

1371.09.22 ـ .29209ت445ه ـ 1371.09.30 ـ 223
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22، بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و موافقت وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (6) ماده واحده قانون‌مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص ـ مصوب 1370 ـ و در اجراي ماده (47) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1366 ـ‌تصويب نمود:
‌ورود و ترخيص كالاهاي اهدايي ـ موضوع نامه شماره 14926 ـ 426 مورخ 1371.9.22 سازمان حفاظت محيط زيست با رعايت مقررات مربوط مجاز است.