عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/22

محسوب شدن مبالغي كه شركتها و سازمانهاي تابع وزارت راه ترابري به صندوق رفاه كاركنان وزارت ياد شده مي‌پردازند به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول

1371.09.22 ـ .54906ت555ه ـ 1371.12.23 ـ 217
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22 بنا به پيشنهاد 10597.11 مورخ 1370.7.2 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سين و هشتم قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
‌مبالغي را كه شركت‌ها و سازمانهاي تابع وزارت راه و ترابري به صندوق رفاه كاركنان وزارت ياد شده مي‌پردازند، مطابق ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم ـ‌مصوب 1366 ـ جزء هزينه‌هاي قابل قبول آنها محسوب شود.