عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/18

‌كسر ده درصد كاهش تعرفه‌اي در مورد كالاهاي موضوع فهرست پيوست پروتكل سازمان همكاريهاي اقتصادي (‌اكو) از محل‌سود بازرگاني مربوطه

1371.09.18 ـ .29731ت456ه ـ 1371.10.07 ـ 215
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.18 بنا به پيشنهاد 1.458 ـ 433.930 مورخ
1371.3.27 وزارت امور خارجه، به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
‌ده درصد (10%) كاهش تعرفه‌اي در مورد كالاهاي موضوع فهرست پيوست پروتكل سازمان همكاريهاي اقتصادي (‌اكو) در مورد تعرفه‌هاي ترجيحي از محل‌سود بازرگاني مربوط كسر شود.


روابــــط صریـــــــــح