عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/18

‌تعيين سازمان تأمين اجتماعي به عنوان نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي تأمين اجتماعي (‌ايسا)

1371.09.18 ـ .34378ت438ه ـ 1371.09.25 ـ 212
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.18، بنا به پيشنهاد شماره 2145 مورخ 1371.3.19 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (5)‌قانون "‌الحاق دو تبصره به قانون عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌سازمان تأمين اجتماعي به عنوان نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي تأمين اجتماعي (‌ايسا) تعيين مي‌گردد.