عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/8

‌تضمين مطالبات مربوط به تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به سازمان برق كشور و منظور نمودن آن در لوايح بودجه سالانه كل‌كشور

1371.09.08 ـ 37741 ـ 1371.09.15 ـ 171
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.8 تصويب نمودند:
‌سازمان برنامه و بودجه، مطالبات مربوط به 60 ميليارد ريال تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به سازمان برق كشور را تضمين مي‌نمايد و حسب اعلام بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور مي‌كند.
‌اين تضمين نافي الزام سازمان برق كشور در واريز به موقع اقساط تسهيلات اعتباري ياد شده نيست. وزارت نيرو مكلف است امكانات لازم براي بازپرداخت‌مطالبات سيستم بانكي در اين خصوص را فراهم آورد.