عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/8

اجازه برگزاري اولين كنگره بين‌المللي ليزر و كابردهاي آن در سال 1372 توسط سازمان انرژي اتمي

1371.09.08 ـ .37623ت430ه ـ 1371.09.14 ـ 169
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.8 بنا به پيشنهاد شماره 30.18259 مورخ 1371.9.2 سازمان انرژي اتمي به استناد تبصره (3) ماده 10) قانون "‌نحوه‌اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌برگزاري "‌دومين كنفرانس بين‌المللي ليزر و كاربردهاي آن" در سال 1372 توسط سازمان انرژي اتمي، از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ساير منابع سازمان ياد‌شده7 مجاز است.