عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/4

اجازه برگزاري هشتمين سمينار بين‌المللي پيش‌بيني زلزله توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي

1371.09.04 ـ .27967ت426ه ـ 1371.09.11 ـ 166
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.4 بنا به پيشنهاد 1.6811 مورخ 1371.8.24 وزارت مسكن و شهرسازي، به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون "‌نحوه‌اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌برگزاري "‌هشتمين سمينار بين‌المللي پيش‌بيني زلزله" در مهر ماه سال 1372، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي از محل منابع مالي و اعتباري وزارت مسكن و‌شهرسازي و سازمانهاي تابع سازمان ملل، در تهران، مجاز است.