عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/3

اجازه ترخيص كالاهاي آسايشگاه معلولين و سالمندان كهريزك با معافيت از پرداخت سود بازرگاني

1371.09.03 ـ .27966ت424ه ـ 1371.09.11 ـ 164
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.3 به استناد بند "ب" ماده (2) قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ تصويب نمود:
‌ترخيص كالاهاي موضوع نامه شماره 4838 مورخ 1371.3.13 آسايشگاه معلولين و سالمندان كهريزك با معافيت از پرداخت سود بازرگاني، مجاز است.