عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 43 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1371/4/16

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد سوابق خدمت كارگران مشمول قانون كار (‌صفحه 529)

‌‌شماره ه32.71 1371/7/7
‌شماره ه32.71. 1371.7.7
‌تاريخ 71.4.16 شماره دادنامه 43 كلاسه پرونده 32.71
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: رييس شعبه نهم ديوان عدالت اداري.
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 8 و 9 ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 311.68 موضوع شكايت آقاي سهراب زارع به طرفيت سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان‌فارس بخواسته احتساب سوابق قبلي طي دادنامه شماره 152 ـ 70.3.27 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين كه آقاي سهراب زارع از جمله‌كاركنان هتل هما وابسته به هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران بوده كه در سال 59 هتل مزبور با پرسنل آن به سازمان بهداشت و درمان استان فارس‌واگذار و نامبرده طي ابلاغ 59.10.3 و با حفظ سمت اصلي مأمور خدمت در بيمارستان سلمان فارسي بهداري فارس و از تاريخ 60.7.1 طبق حكم‌مورخ 61.6.23 بر اساس مقررات استخدامي تأمين اجتماعي ابتدا به صورت آزمايشي و سپس به صورت قطعي در اين سازمان به خدمت پذيرفته شده‌و با عنايت به اين كه صدور احكام استخدامي اخير به نام وي بنا به مراتب ياد شده استخدام جديد تلقي نمي‌شده و احتساب سوابق خدمت مشاراليه در‌هتل هما به شرط پرداخت حق بيمه اين مدت با رعايت ساير مقررات قانوني بلامانع تشخيص و از اين قسمت حكم به وارد بودن شكايت صادر‌مي‌گردد.
ب ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 375.68 موضوع شكايت آقاي فرهاد شادمان به طرفيت اداره بهداري استان فارس به خواسته احتساب‌سابقه كار طي دادنامه شماره 458 ـ 70.7.21 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين كه شاكي در مدت خدمت در هتل هما از نظر استخدامي‌مشمول قانون كار بوده كه پس از انتقال هتل مزبور به سازمان منطقه‌اي بهداشت درمان استان فارس از تاريخ 60.7.1 با تفويض پست ثابت سازماني بر‌اساس مقررات آيين‌نامه استخدامي تأمين اجتماعي مصوب 48 به استخدام سازمان مزبور درآمده اعطاء درجه يك به نامبرده با عنايت به ماده 17 آيين‌دادرسي استخدامي مزبور و عدم جواز احتساب سوابق كارگري او در هتل هما از حيث اعطاء درجه خلاف مقررات نبوده و شكايت در اين خصوص‌موجه نمي‌باشد و رد مي‌شود. بديهي است كليه سوابق خدمت دولتي شاكي از حيث بازنشستگي و اعطاء رتبه در حدود مقررات آيين‌نامه فوق‌الذكر و‌همچنين در اجراي قانون مقررات استخدامي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب 69.5.30 قابل احتساب مي‌باشد.
ج ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 206.68 موضوع شكايت آقاي علي‌اكبر زردمو به طرفيت سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان فارس به‌خواسته رسيدگي به احتساب سوابق هتل هما به شرح دادنامه شماره 580 ـ 70.8.18 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به محتويات پرونده و‌مدارك و مستندات مربوط به افراد ديگري كه وضع مشابه شاكي را داشته و در پرونده كلاسه 344.64 مضبوط مي‌باشد مشخص است كه هتل هما در‌سال 1351 در اختيار هواپيمايي ملي كه از شركتهاي دولتي محسوب است قرار گرفته بنابر اين وضعيت اين قبيل كاركنان از مصاديق ماده 15 مقررات‌استخدامي شركتهاي دولتي بوده و انتقال و قرار گرفتن هتل و كاركنان آن در اختيار وزارت بهداري و تغيير وضعيت به استخدام رسمي در سال 1360‌براي نامبرده اين حق را ايجاد مي‌نمايد كه بر طبق ماده 15 مذكور سوابق قبلي وي مورد محاسبه قرار گيرد. عليهذا حكم به ورود شكايت شاكي صادر و‌اعلام مي‌گردد.


روابــــط صریـــــــــح