عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1371/1/1

الف –

(جدول موضوع ماده (4) آيين نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه کل کشور – موضوع تصويبنامه شماره 64748/ت 21 ه مورخ 1371/2/2) – حذف و جدول پيوست جايگزين آن مي گردد.
کميته برنام ريزي استان ها موظفند با رعايت شرايط مذکور در جدول پيوست و اولويت هاي زير، تسهيلات اعتباري سهم استان را توزيع نمايند:
1 ـ مبلغ بيست و هشت ميليارد (28000000000) ريال به طرح هاي مربوط به صنايع روستايي اختصاص داده شود مشروط بر آن که تسهيلات اعتباري مربوط به اجراي طرح هاي موضوع دستورات مقام معظم رهبري در سفر به استان هاي ايلام، لرستان و بوشهر از اين محل تأمين گردد.
2 ـ مبلغ سي ميليارد ريال (30000000000) ريال مربوط به اشتغال مهاجرين جنگ تحميلي با معرفي ستاد مرکزي بازسازي و نوسازي تخصيص يابد.
3 ـ اختصاص تسهيلات اعتباري طرح هاي خود اشتغالي در اولويت قرار گيرد.
ب – مبلغ سي ميليارد (30000000000) ريال باقيمانده تسهيلات اعتباري موضوع تبصره (3) قانون بودجه کل کشور از طريق بانک ملي ايران به تفکيک، مبلغ هفده ميليارد (17000000000) ريال براي طرح هاي بنياد شهيد انقلاب اسلامي و مبلغ سيزده ميليارد (13000000000) ريال براي طرح هاي بنياد جانبازان و مستضعفان انقلاب اسلامي – با رعايت ساير مقررات آيين نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1371 کل کشور اعطاء مي گردد.