عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13884
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/08/14
  • تعداد مواد:6
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران - كميسيون اقتصاد در تاریخ 1371/6/2

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

‌اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.6.2 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.103950ت908 مورخ 1368.10.21)، بنا به پيشنهاد وزارت تعاون و وزارت بازرگاني و به استناد ماده (47) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب1366 ـ تصويب نمودند:
‌آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .3072ت32 مورخ 1367.2.12 تنفيذ شده در سال 1371 ـ در موارد زير‌اصلاح مي‌گردد:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه