عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/27

استرداد لايحه اصلاح تبصره 37 قانون بودجه سال 1358 كل كشور

1371.08.27 ـ .47073ت415ه ـ 1371.09.04 ـ 150
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.27، به استناد ماده (89) اصلاحي آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
‌لايحه "‌اصلاح تبصره (37)" قانون بودجه سال 1358 كل كشور" كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده است، مسترد گردد.