عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/25

انتصاب آقاي محمد بني‌نجاريان به رياست سازمان هواپيمايي كشوري

1371.08.25 ـ .27204ت404ه ـ 1371.09.01 ـ 149
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.25 بنا به پيشنهاد 11641.11 مورخ 1371.8.21 و به استناد "‌قانون اصلاح ماده 5 قانون هواپيمايي كشوري" ـ مصوب1367 ـ تصويب نمودند:
‌آقاي محمد بني‌نجاريان به رياست سازمان هواپيمايي كشوري مصوب گردد.