عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/24

انتصاب آقاي سيد سجاد كاظمي به عنوان استاندار زنجان

1371.08.24 ـ .27552ت418ه ـ 1371.09.04 ـ 147
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.24 بنا به پيشنهاد وزارت كشور، به استناد بند (3) ماده واحده "‌قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و‌مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور" ـ تصويب نمودند:
‌آقاي سيد سجاد كاظمي به عنوان استاندار زنجان منصوب گردد.