عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/24

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 4.750.000.000 ريال به منظور اجراي طرحها و پروژه‌هاي نيمه تمام مربوط به بازسازي مناطق‌آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه به استانهاي كشور

1371.08.24 ـ .37049ت414ه ـ 1371.09.04 ـ 143 ‌
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.24 بنا به پيشنهاد شماره ب3200.31. مورخ 1371.8.10 وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه، به استناد جزء(1)  بند "‌الف" تبصره (6) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌الف ـ مبلغ چهار ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون (4.750.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني) موضوع جزء (1) ‌بند "‌الف" تبصره (6) قانون بودجه سال 1371 كل كشور به منظور اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه تمام مربوط به بازسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غير‌مترقبه به شرح جدول پيوست در اختيار استانها قرار مي‌گيرد تا با تصويب ستاد پيشگيري و بازسازي حوادث غير مترقبه استان به رياست استاندار و با عضويت‌معاون عمراني استاندار، رييس سازمان برنامه و بودجه استان، مديران كل جهاد سازندگي، كشاورزي، راه و ترابري، مسكن و شهرسازي، صنايع، مديران عامل‌سازمان منطقه‌اي، بهداشت و درمان، آب و برق، بنياد مسكن، رييس بانك كشاورزي استان، مديريت نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان و به دبيري رييس‌سازمان برنامه و بودجه استان هزينه گردد.
ب ـ سازمان برنامه و بودجه استان و استانداري مكلفند در اجراي بند (ج) تبصره فوق‌الذكر گزارش عملكرد اعتبارات موضوع اين تصويب‌نامه را هر چهار ماه به‌وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه، ارسال نمايند تا به كميسيونهاي ديوان محاسبات، برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي‌تسليم گردد.