عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/24

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و هشت ميليون ريال به منظور هزينه‌هاي جاري شعبه دفتر و پرداخت حق‌السهم دولت‌جمهوري اسلامي ايران در ديوان داوري ايران و آمريكا به دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي

1371.08.24 ـ .36128ت409 ـ 1371.09.01 ـ 140
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.24 بنا به پيشنهاد شماره 256.3594 مورخ 1371.6.29 نهاد رياست جمهوري ـ دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي ـ و‌تأييد شماره 1119 ـ 33 مورخ 1371.8.17 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ دويست و هشت ميليون (208.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به منظور‌هزينه‌هاي جاري شعبه دفتر و پرداخت حق‌السهم دولت جمهوري اسلامي ايران در ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده امريكا براي شش ماهه دوم سال 1371‌در اختيار دفتر خدمات حقوق بين‌المللي قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، هزينه گردد.