عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/24

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال به منظور تكميل عمليات اجرايي بيمارستان پيرانشهر به وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي

1371.08.24 ـ .36227ت406ه ـ 1371.09.11 ـ 139
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.24 بنا به پيشنهاد شماره 3609 مورخ 1371.5.5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شماره 11255 ـ33 مورخ 1371.8.19 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به منظور‌تكميل عمليات اجرايي بيمارستان پيرانشهر در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و‌بودجه، هزينه گردد.