عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/20

تأمين اعتبار و تخصيص مبلغ 264 ميليون ريال به منظور تكميل پروژه بيمه تمام كتابخانه‌هاي عمومي به وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي

1371.08.20 ـ .36062ت398ه ـ 1371.08.27 ـ 133 ‌ ‌
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.20 بنا به پيشنهاد شماره 2.851.1.5232 مورخ 1371.7.6 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد شماره 10993 ـ33 مورخ 1371.8.13 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ دويست و شصت و چهار ميليون (264.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل‌كشور، به منظور تكميل (13) پروژه نيمه تمام كتابخانه‌هاي عمومي، در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با‌سازمان برنامه و بودجه، هزينه گردد.