عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/17

‌تغيير مبلغ اعتبار مربوط به تصويب‌نامه تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 15000 ميليون ريال به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي‌بازسازي (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)

1371.08.17 ـ 36245 ـ 1371.08.22 ـ 111
‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و به استناد تصويب‌نامه شماره 231.71512ته مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد:
‌مبلغ 5000 ميليون ريال از اعتبار پروژه رديف 1.1 از فصل تأمين خسارتهاي مردمي ابلاغيه 30385 مورخ 71.5.14، با عنوان "‌تأمين خسارت واحدهاي‌مسكوني و تجاري شهري و روستايي خوزستان "‌كسر مي‌گردد و اعتبار مذكور در اختيار دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي مندرج در جداول ضميمه قرار‌مي‌گيرد تا بعد از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
‌ضمناً طبق مفاد بندهاي الف و ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1371 كل كشور اعتبارات موافقت‌نامه طرح‌هاي عمراني مندرج در جداول پيوست با پيشنهاد‌بالاترين مقام اجرايي ذيربط (‌دستگاه اجرايي در جداول پيوست مشخص شده است)‌و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان حداكثر تا 25% قابل افزايش‌مي‌باشد.