عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/10

الحاق عبارتي تحت عنوان تبصره 3 به انتهاي ماده 3 آيين‌نامه اجرايي تبصره 43 قانون بودجه سال 1371 كل كشور

1371.08.10 ـ .26423ت382ه ـ 1371.08.19 ـ 103
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.10 تصويب نمود:
‌عبارت زير به عنوان تبصره (3) به انتهاي ماده (3) آيين‌نامه اجرايي تبصره (43) قانون بودجه سال 1371 كل كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره.23628ت293ه مورخ 1371.7.1 ـ الحاق مي‌شود:
‌تبصره 3 ـ قراردادهاي مربوط به دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت تخصصي كه قبل از تاريخ اين مصوبه منعقد يا شروع شده‌اند مشمول مقررات اين تصويب‌نامه،‌نيستند.