عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/10

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد ميليون ريال به منظور ايجاد امكانات ضروري در 120 اردوگاه اطراف تهران به مديريت‌نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان تهران

1371.08.10 ـ .35977ت37ه ـ 1371.08.17 ـ 99
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.10 بنا به پيشنهاد شماره 500.9568 مورخ 1370.12.21 وزارت آموزش و پرورش و تأييد شماره 8533 ـ 33 مورخ1371.7.1 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ ششصد ميليون (600.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به منظور‌ايجاد امكانات ضروري در (20) اردوگاه اطراف تهران، در اختيار مديريت نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان تهران قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله‌موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، هزينه گردد.