عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/6

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست ميليون ريال به منظور تكميل عمليات ساختماني مراكز فرهنگي و هنري مراغه، سياهكل،‌شوشتر، رامهرمز، آغاجاري، شهر بابل و مجتمع فرهنگي و هنري ساري به شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و‌نوجوانان

1371.08.06 ـ .33647ت365ه ـ 1371.08.12 ـ 84
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.6 بنا به پيشنهاد شماره .1970ك مورخ 1371.6.14 وزارت آموزش و پرورش و تأييد شماره 8529 ـ 33 مورخ1371.7.1 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ دويست ميليون (200.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به منظور‌تكميل عمليات ساختماني مراكز فرهنگي و هنري مراغه، سياهكل، شوشتر، رامهرمز، آغاجاري، شهربابل و مجتمع فرهنگي و هنري ساري، در اختيار شركت‌سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان قرار مي‌گيرد، تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.