عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/3

‌تأمين اعتبار اختصاص مبلغ 500 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي(‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)

1371.08.03 ـ 42643 ـ 1371.08.03 ـ 68
تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512 ت ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجراء ابلاغ‌مي‌گردد:
‌مبلغ 500 ميليون ريال اعتبار پروژه رديف 1.3 از فصل كشاورزي و منابع طبيعي ابلاغيه 29971 مورخ 70.12.28، با عنوان "‌پاكسازي مناطق جنگزده استان‌باختران" حذف مي‌گردد و اعتبار مذكور در اختيار دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي مندرج در جداول ضميمه قرار مي‌گيرد تا بعد از مبادله موافقت‌نامه با‌سازمان برنامه و بودجه، جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.
‌ضمناً طبق مفاد بندهاي الف و ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1371 كل كشور اعتبارات موافقت‌نامه طرح‌هاي عمراني مندرج در جداول پيوست مشخص شده‌است) و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان حداكثر تا 25% قابل افزايش مي‌باشد.